ஆண்டு மலர்
Annual Newsletter

மின்காந்தள்
2023 ஆண்டு மலர்
2023 Annual Newsletter

தமிழ்நாட்டின் மாநில மலர் செங்காந்தள் -
மினசோட்டாவின் ஆண்டு மலர் மின்காந்தள்!

எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு உள்ளிட்ட சங்க இலக்கியங்களிலும் செங்காந்தள் மலர் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

"முளிதயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல்"
-குறுந்தொகை
நமது ஆண்டு மலரான மின்காந்தளின் முதல் பதிப்பு , இதோ உங்களுக்காக!