தமிழர்க் கலைகளை நமது மினசோட்டாவில் பயின்றிட உடனே தகவல்களை பதிவிடுங்கள்! Enroll Now

இரண்டாம் மொழிப்பாடமாக அமெரிக்காவில் உள்ள மினசோட்டாவில் தமிழ் படிக்கும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு!

உதவிடுவீர்! தமிழ் படிக்கும் குழந்தைகளை ஊக்கப்படுத்த!


 

MNTS Scholarship