இரண்டாம் மொழிப்பாடமாக அமெரிக்காவில் உள்ள மினசோட்டாவில் தமிழ் படிக்கும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு!

உதவிடுவீர்!
தமிழ் படிக்கும்
குழந்தைகளை ஊக்கப்படுத்த!